O kancelarii

Copyright by Mieczysław Klupczyński

 • Właścicielem serwisu www.klupczynski.pl oraz domeny klupczynski.pl jest Mieczysław Klupczyński.
 • Treści oraz oprogramowanie znajdujące się na domenach snaz.pl i snaz.biz są nierozłączne i są zwane dalej Serwisem.
 • Serwis nie odpowiada za treści umieszczone na witrynach, do których odnośniki (łącza) zostały umieszczone w tym Serwisie.
 • Wszystkie treści znajdujące się w Serwisie podlegają ochronie praw autorskich.
 • Prawa autorskie do witryny oraz materiałów zawartych w niniejszym Serwisie posiada wyłącznie Mieczysław Klupczyński, chyba że podany jest inny autor.
 • Wszystkie treści, w których zaznaczony jest inny autor (np. artykuły, grafiki, itp) należą do podanego autora.
  Mieczysław Klupczyński zobowiązuje się pomagać w ochronie praw autorskich niniejszych treści.
 • Użytkownik publikujący treść w Serwisie staje się autorem tej treści, lecz powierza ją Serwisowi i nie może żądać usunięcia lub przywrócenia niniejszych treści do/z Serwisu.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub usunięcia treści umieszczonej w Serwisie przez publikującego.
 • Kopiowanie oraz wydruk mogą się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego. Dopuszcza się użycie niekomercyjne, jednak wszystkie treści pochodzące z Serwisu muszą być opatrzone wyraźną informacją o swoim pochodzeniu.
 • Jakiekolwiek inne użycie materiałów zawartych w Serwisie jest zabronione.
 • Zabrania się cytowania oraz opracowywania materiałów zawartych w Serwisie bez zgody właściciela.
 • Użytkownik łącząc się z tą witryną i przeglądając ją akceptuje powyższe warunki bez zastrzeżeń.